Verzet in en om Dordrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog

Het hoofddoel van de website is bekendheid te geven aan de Dordtse verzetsgroepen en verzetsmensen die tijdens de Duitse bezetting in het verzet actief waren. De website "Verzet in en om Dordrecht" wil zoveel mogelijk Dordtse verzetsmensen en verzetsgroepen in kaart brengen. Ook zal er aandacht besteed worden aan de nasleep van deze vijf donkere jaren.

Gedurende het onderzoek zullen er regelmatig nieuwe feiten op de website verschijnen en zo nodig wordt de bestaande tekst uitgebreid of aangepast. Wij hopen in de toekomst een zo compleet mogelijk beeld te geven van wat zich heeft afgespeeld in de tweede wereldoorlog met betrekking tot het verzet in en om Dordrecht.

Er is weinig gepubliceerd over het Dordtse verzet. Er is slechts één officieel boek genaamd "Verzet in en om Dordt" van Kors van Loon. Dit boek geeft een beperkt beeld van het Dordrecht in de oorlog en blijkt op enkele belangrijke punten niet juist. De laatste jaren is er veel informatie vrijgekomen in de archieven en diverse belangstellenden hebben ons van belangrijke informatie en documentatie voorzien. Ook nabestaanden van mensen die verdacht werden van collaboratie weten de weg naar ons te vinden. Wij proberen hen zo goed mogelijk te informeren.

Op verzoek van vele nabestaanden willen wij onder andere de volgende punten onderzoeken:

Wanneer is het mogelijk het boek van Kors van Loon "Verzet in en om Dordt" te herschrijven in combinatie met een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorlog in Dordrecht door of onder begeleiding van het NIOD of andere wetenschappelijke instelling ? Wij vragen nadrukkelijk de steun van de Dordtse bevolking om ons erfgoed in het juiste perspectief te kunnen plaatsen.Dordrecht, 30-10-1967

Aan de directie van het rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie Herengracht 474 Amsterdam

Mijne heren,

Bij dezen doe ik u het boek "Verzet in en om Dordt" toekomen, omdat mij gebleken was, tijdens het onderhoud met dhr. Ed.H.Groeneweg op 8 augustus 1966, dat dit boek niet in uw bibliotheek aanwezig was, en ik om een juist beeld van de werkelijke geschiedenis te geven enige correcties op de inhoud van het boek wilde geven.

In zijn voorwoord deelde dhr. K.van Loon namelijk mede: "Ook zijn niet allen, van wie ik dit mocht verwachten, zo bereidwillig geweest mij van gegevens te voorzien."
De oorzaak van dit niet mee willen werken was de ongemotiveerde rehabilitatie van een SD-agent, waarmee dhr.K.van Loon sedert 16 juni 1944 mee in verbinding stond.Men deelde mede dat deze persoon op verzoek van de illegale werker M.van Pelt lid was geworden van de politieke politie, nadat de heer van Pelt door middel van een pamflet medegedeeld had, dat dit niet juist was, werd de heer van Pelt gearresteerd en in Fort Blauwkapel opgesloten.

Schrijver dezes heeft o.a. het boek d.m.v. een ingezonden stuk in de plaatselijke pers aangevallen, waarvan de strekking was, dat hem de opvoedkundige waarde niet erg duidelijk was, omdat dhr. K.van loon in het begin van zijn boek een hoofdstuk schreef over over de grondlegger van het verzet, de heer S.R. Beinema, terwijl de heer van Loon op blz. 193 de SD-agent "Herman" rehabiliteerde, die op 18 april 1944 actief meegeholpen had, om de heer Beinema te arresteren.

Tevens doe ik u, als inleiding een fotocopy toekomen van een brief van de heer van Loon omtrent de onjuistheden van zijn boek op blz. 19 en 20.
In de hoop, dat mijn werk bij kan dragen voor een juiste geschiedenisbeschrijving teken ik.Hoogachtend,


G.J. de Vries

Waarom is er niets over deze (verzets) geschiedenis te vinden in de officiele geschiedschrijving van onze stad ? Waarom schrijven historici in vrijwel iedere stad of streek in Nederland over dit soort gevoelige zaken en waarom is dit in Dordrecht onbespreekbaar ? Gaat dit alleen om het beschermen van een Duits-spion en jodenjager die liefdevol werd opgenomen door de verzetscommandanten van na Juni 1944 of is hier veel meer aan de hand ?

Nog steeds worden er met opzet onwaarheden verteld en onze geschiedenis beland met opzet in het vergeetboek. Voor vele nabestaanden is dit een ondragelijke wetenschap.

Via deze website willen wij hier een tegenwerping tegen maken, dit door onderzoek en publicatie.

Kors van Loon en Gerard van Twist herinstalleren burgemeester Bleeker.